Jednotlivá sezení Rolfingu

V úvodním setkání a sezení společně zhodnotíme a stanovíme cíle celého procesu. Vyšetřím klientovu posturu a možnosti jeho tělesného pohybu jak na úrovni strukturální, ale i funkčních návyků a chování.

Při vyšetření i manuální práci používám různé spektrum dotyku, od jemného až po intenzivnější, abych mohla ošetřit danou strukturu těla v různé hloubce. Cílem je uvolnit omezení v těle a přizpůsobit tak jeho fungování ideálnímu vzorci ve vztahu ke gravitaci.

Rolfing® je obvykle, aplikován ve formě deseti sezení. Každé z nich na sebe navazuje a jedno připravuje tělo na další. Tento koncept i vzájemná návaznost a posloupnost jednotlivých sezení docílí toho, že tělo klienta bude ošetřeno komplexně, od jedné části a struktury k další. Rolfing také využívá pohybových cvičení a následné integrace těla k reorganizování stávajících „návyků“ a následnému upevnění nově nastavených pohybových vzorců. Cílem této pohybové integrace je nalézt a odstranit asymetrie a možná napětí v těle klienta. Zároveň pak s vědomou účastí klienta tyto vzory přenastavit a integrovat v co možná nejvíce ideálním vzorci klienta do jeho běžného života.

Jedno sezení Rolfingu stojí 1 500,- Kč a trvá 90 minut.

První sezení

Při prvním sezení se vzájemně seznámí klient se svým Rolferem, a také si stanoví cíle celého procesu. Důležitou roli zde hraje motivace klienta a důvody, proč se pro Rolfing rozhodl. V neposlední řadě je třeba se seznámit se zdravotním stavem klienta i s jeho předešlými zkušenostmi, které se týkají práce s tělem.

První sezení je zaměřeno na oblast hrudníku a na pletenec ramenní. Ošetří se povrchové fascie v této oblasti a v poloze na boku se pak vytvoří „prostor“ mezi hrudním košem a pánví. Začíná se tak ovlivňovat vztah mezi horní a dolní polovinou těla.

Při tomto prvním setkání učíme klienta vnímat svoje tělo a zároveň si uvědomit kapacitu dechu a plic a možnosti svého dýchání.

Na konci každého sezení se pracuje s krční páteří a kostí křížovou.

Druhé sezení

Druhé sezení je zaměřeno na dolní polovinu těla, tedy převážně na nohy. V tomto sezení s klientem pracujeme na vztahu a pocitu jeho nohou (chodidel) vůči zemi a na tom, jak si klient „stojí“ pevně nohama na zemi. Důležitý je fakt rozložení váhy na chodidlech jak ve statickém, tak dynamickém pojetí. V tomto sezení se ošetří struktury chodidel, lýtek i stehen a celkově se balancuje vztah nohou a ostatních částí těla.

Třetí sezení

Ve třetím sezení uzavíráme ošetření „povrchových“ fascií. Práce probíhá na boku – ošetříme celou laterální (boční) část klienta – téměř celé sezení probíhá v poloze na boku. Ošetříme tak jak dolní končetinu, bok, tak i pletenec ramenní v této poloze, následně pak krk a kost křížovou. Důležité je prostorové vnímání klienta – prostor kolem sebe a celkově držení těla.

Čtvrté sezení

Ve čtvrtém sezení vstupujeme do hlubokých struktur těla.

Poprvé se „dotkneme“ hlubokého stabilizačního systému těla. Pracujeme na vnitřní linii – vnitřní straně nohou až po oblast pánevního dna, které velmi úzce souvisí s vnitřní stabilizací těla a pánve. Ke zvýšení efektu celé práce velmi často zapojujeme pohybové aktivity a celkové vnímání klienta jak při manuální práci tak i při pohybu.

Páté sezení

V pátém sezení volně navazujeme na práci s pánví a následně s pak práce s dutinou břišní. Přesouváme se tak do hlubokých struktur horní poloviny těla. Často se zařazuje nejen práce na fasciích břicha, ale i práce s orgány a tím dosáhneme ideální uspořádání v dutině břišní – jak mobilitu, tak i motilitu* orgánů břicha. S ohledem na aktivaci HSS (hlubokého stabilizačního systému) zařazujeme i formu pohybových aktivit tak, aby došlo k postupné integraci dosavadní manuální práce.

* hybnost trubicových orgánů těla

Šesté sezení

Při šestém sezení se dostáváme k oblasti těla, na kterou většina klientů čeká od prvního setkání – k celé zadní linii těla. Ošetří se zadní strana nohou, pak oblast hýžďových svalů a následně celá linie zad. Docílíme tak prodloužení celé zadní části těla (po té co jsme v předchozím sezení ovlivnili přední linii) a klientovi tak nabídneme pocit napřímení bez výrazného úsilí.

Sedmé sezení

Sedmé sezení pomyslně uzavírá manuální práci na hlubokých fasciích těla. Především se věnujeme oblasti krku, horních končetin, hlavy a obličeje. Zároveň se pomyslně zakončuje napřímení těla, ošetří se možné disbalance a bloky krční oblasti. Pracuje se nejen se svaly krku a hrudníku, ale i se žvýkacími svaly, s oblastí nosu a skalpem.

Při uzavírání strukturálních sezení je důležité vybalancování klientova těla v pohledu hlava X tělo, nebo hlava a stabilita celého systému. Pocit, že klient stojí pevně nohama na zemi a zároveň je zde otevřenost a napřímení horní poloviny těla, které je společně s hlavou v ideálním postavení!

Poslední tři sezení Rolfingu

Ta se týkají umístění do vertikální rovnováhy celého těla. Při osmém a devátém sezení je zapotřebí širšího a komplexnějšího přístupu s ohledem na integraci celé tělesné struktury. Proto se tyto poslední sezení nazývají "integrační".

Slovník definuje "integraci" jako "kombinaci a koordinaci jednotlivých a rozmanitých prvků nebo jako sjednocení, ucelení a splynutí procesu do „vyššího celku“. Toto je společná úloha klienta a Rolfera v těchto závěrečných setkáních.

V posledních třech setkáních propojujeme dosavadní manuální práci s pohybem a vědomou účastí klienta. Tím dojde k uvědomění si pohybu a vyváženosti svalových struktur. Pro klienta tak dochází ke stabilizaci celého systému v ideálním postavení pro následné fungování v celém jeho životě.

Dr. Ida Rolf k tomuto říká: "Je snadné tělo rozdělit na kousíčky, ale vrátit vše na své místo vyžaduje jak dovednosti, tak i porozumění."

"It is easy to take a body apart, but it takes skill and understanding to put it back together."